آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۹
بازديد روز قبل: ۱۴
بازديد هفته: ۱۲۵
بازديد ماه: ۴۶۹
بازديد کل: ۶۲۸۶۵۷۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
کتابخانه > بانك فهرست كتابهاي حقوقي > ۱۳۸۷/۱۰/۰۸
۱۲۰ بازدید
 
   

ب‍ررس‍ی م‍ش‍ک‍لات ع‍م‍ده م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی ه‍ن‍ری ک‍ان‍ون پ‍رورش ف‍ک‍ری ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان اس‍ت‍ان م‍ازن‍دران [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه ]


‏شماره بازیابی : ۵۱-۱۳۸۰۰
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۱۲۵۳۳
‏پدیدآور : ص‍در، م‍ج‍ت‍ب‍ی
‏عنوان و نام پدیدآور : ب‍ررس‍ی م‍ش‍ک‍لات ع‍م‍ده م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی ه‍ن‍ری ک‍ان‍ون پ‍رورش ف‍ک‍ری ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان اس‍ت‍ان م‍ازن‍دران [پ‍ای‍ان ن‍ام‍ه ]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ن‍وچ‍ه‍ر ج‍واه‍ری اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی م‍داح
‏محل و سال اخذ مدرک : س‍اری ۱۳۷۶
‏نام دانشگاه/ پژوهشگاه : آزاد اس‍لام‍ی ، واح‍د س‍اری
‏شناسه افزوده : ج‍واه‍ری ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
‏شناسه افزوده : م‍داح ، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی
‏چکیده : ع‍ن‍وان ت‍ح‍ق‍ی‍ق : ب‍ررس‍ی م‍ش‍ک‍لات ع‍م‍ده م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی ه‍ن‍ری ک‍ان‍ون پ‍رورش ف‍ک‍ری ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان اس‍ت‍ان م‍ازن‍دران از دی‍دگ‍اه م‍رب‍ی‍ان و اع‍ض‍اآ ک‍ان‍ون اه‍داف ت‍ح‍ق‍ی‍ق : ۱- ش‍ن‍اخ‍ت م‍ش‍ک‍لات ع‍م‍ده م‍راک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی ه‍ن‍ری ک‍ان‍ون پ‍رورش ف‍ک‍ری ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان اس‍ت‍ان م‍ازن‍دران ۲- ارائ‍ه پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای اص‍ول‍ی و م‍ن‍طق‍ی ب‍راس‍اس ی‍اف‍ت‍ه ه‍ای پ‍ژوه‍ش ب‍ه ب‍رن‍ام‍ه ری‍زان ک‍ان‍ون پ‍رورش ف‍ک‍ری ک‍ودک‍ان و ن‍وج‍وان‍ان روش ت‍ح‍ق‍ی‍ق : روش ت‍ح‍ق‍ی‍ق ای‍ن پ‍ژوه‍ش ت‍وص‍ی‍ف‍ی از ن‍وع زم‍ی‍ن‍ه ی‍اب‍ی م‍ی‍ب‍اش‍د. ج‍ام‍ع‍ه آم‍اری ای‍ن ت‍ح‍ق‍ی‍ق ک‍ل‍ی‍ه م‍رب‍ی‍ان ف‍ره‍ن‍گ‍ی اس‍ت‍ان ب‍ه ت‍ع‍داد ۳۶ ن‍ف‍ر و ک‍ل‍ی‍ه اع‍ض‍اآ گ‍روه س‍ن‍ی (راه‍ن‍م‍ای‍ی ) ب‍ه ت‍ع‍داد ۱۵۴۵ ن‍ف‍ر م‍ی‍ب‍اش‍ن‍د ک‍ه ب‍ا ت‍وج‍ه ب‍ه م‍وض‍وع ت‍ح‍ق‍ی‍ق ب‍رای ان‍ت‍خ‍اب ن‍م‍ون‍ه ب‍رای م‍رب‍ی‍ان ز روش س‍رش‍م‍اری و ب‍رای اع‍ض‍اآ ب‍ه م‍ی‍زان ۲۵ درص‍د از روش م‍خ‍ت‍ل‍ط (خ‍وش‍ه ای - طب‍ق‍ه ای - س‍ه‍م‍ی‍ه ای - و ت‍ص‍ادف‍ی س‍اده ) اس‍ت‍ف‍اده ش‍ده اس‍ت . پ‍س از ان‍ت‍خ‍اب ن‍م‍ون‍ه ، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه ه‍ای م‍ح‍ق‍ق س‍اخ‍ت‍ه در اخ‍ت‍ی‍ار پ‍اس‍خ ده‍ن‍دگ‍ان ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه و اق‍دام ب‍ه ج‍م‍ع آوری اطلاع‍ات گ‍ردی‍د. پ‍س از ج‍م‍ع آوری اطلاع‍ات از روش آم‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی و آم‍ار اس‍ت‍ن‍ب‍اطی اس‍ت‍ف‍اده ش‍ده اس‍ت ن‍ت‍ای‍ج ت‍ح‍ق‍ی‍ق ب‍خ‍ش اول : م‍رب‍ی‍ان ۱- در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۱ م‍رب‍ی‍ان ی‍اف‍ت‍ه ه‍ای ت‍ح‍ق‍ی‍ق ن‍ش‍ان م‍ی‍ده‍د: ال‍ف - اع‍ت‍م‍اد لازم ب‍ی‍ن ک‍ارک‍ن‍ان و م‍دی‍ر وج‍ود دارد و رس‍ی‍دگ‍ی ب‍ه م‍ش‍ک‍لات م‍راک‍ز ت‍وس‍ط م‍دی‍ر م‍ن‍اس‍ب م‍ی ب‍اش‍د ب - م‍دی‍ری‍ت ک‍ارک‍ن‍ان ن‍س‍ب‍ت ب‍ه ان‍ت‍خ‍اب م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ن دق‍ت لازم را ن‍دارد و ض‍م‍ن‍ا پ‍رس‍ن‍ل را در ت‍ص‍م‍ی‍م گ‍ی‍ری‍ه‍ا م‍ش‍ارک‍ت ن‍م‍ی ده‍د ج - م‍دی‍ری‍ت ک‍ان‍ون از زح‍م‍ات م‍رب‍ی‍ان ق‍دردان‍ی لازم را ب‍ع‍م‍ل م‍ی آورد و ن‍ظارت ک‍اف‍ی ب‍ر ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای م‍راک‍ز دارد و ن‍ی‍ز در ه‍دای‍ت و راه‍ن‍م‍ای‍ی ک‍ارک‍ن‍ان م‍وف‍ق اس‍ت د- م‍دی‍ری‍ت ک‍ان‍ون از ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای ک‍ارک‍ن‍ان ارزش‍ی‍اب‍ی درس‍ت‍ی ب‍ع‍م‍ل ن‍م‍ی آورد ه - در م‍ج‍م‍وع ۳/۴۳ درص‍د از م‍رب‍ی‍ان م‍رد و ۹/۶۰ درص‍د از م‍رب‍ی‍ان زن وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای م‍دی‍ری‍ت ک‍ارک‍ن‍ان از م‍ن‍اس‍ب دان‍س‍ت‍ه ان‍د و- م‍ح‍اس‍ب‍ه م‍ج‍ذور ک‍ای ن‍ش‍ان داده اس‍ت ک‍ه ب‍ی‍ن ن‍گ‍رش م‍رب‍ی‍ان م‍رد و زن در زم‍ی‍ن‍ه وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای م‍دی‍ری‍ت ک‍ان‍ون ب‍ه اح‍ت‍م‍ال ۹۵ درص‍د، راب‍طه م‍ع‍ن‍ی داری وج‍ود دارد -۲ در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۲ م‍رب‍ی‍ان ی‍اف‍ت‍ه ه‍ای ت‍ق‍ح‍ی‍ق ن‍ش‍ان م‍ی‍ده‍د: ال‍ف - اک‍ث‍ر م‍رب‍ی‍ان از آم‍وزش‍ه‍ای ب‍دو اس‍ت‍خ‍دام ب‍ه‍ره م‍ن‍د گ‍ردی‍ده ان‍د. ام‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر آن‍ه‍ا از دوره ه‍ای ب‍ازآم‍وزی ح‍ی‍ن خ‍دم‍ت و ک‍ارگ‍اه‍ه‍ای آم‍وزش‍ی ب‍ی ب‍ه‍ره م‍ان‍ده ان‍د ب - در م‍ج‍م‍وع ۸/۵۳ درص‍د از م‍ردان و ۳/۴۹ درص‍د از زن‍ان از آم‍وزش‍ه‍ای ب‍دو و ح‍ی‍ن خ‍دم‍ت ب‍ه‍ره م‍ن‍د گ‍ردی‍ده ان‍د ج - ب‍ی‍ن ن‍گ‍رش م‍رب‍ی‍ان م‍رد و زن در زم‍ی‍ن‍ه ب‍رخ‍ورداری آن‍ان از آم‍وزش‍ه‍ای ب‍ا اح‍ت‍م‍ال ۹۵ درص‍د، راب‍طه م‍ع‍ن‍ی داری وج‍ود ن‍دارد ۳- در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۳ ح‍اص‍ل پ‍ژوه‍ش ب‍ی‍ان‍گ‍ر آن اس‍ت : ال‍ف - اک‍ث‍ر م‍رب‍ی‍ان دوره ه‍ای آم‍وزش ب‍دو خ‍دم‍ت و ب‍ازآم‍وزی ح‍ی‍ن خ‍دم‍ت را ب‍ا ع‍م‍ل‍ک‍رد و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای خ‍ود در م‍راک‍ز م‍ت‍ن‍اس‍ب م‍ی‍دان‍ن‍د ام‍ا ب‍ی‍ش‍ت‍ر آن‍ه‍ا م‍ح‍ت‍وای ک‍ارگ‍اه‍ه‍ای آم‍وزش‍ی را ب‍ا ب‍رن‍ام‍ه ه‍ای م‍راک‍ز ه‍م‍اه‍ن‍گ ن‍م‍ی دان‍ن‍د ب - در م‍ج‍م‍وع ۷/۶۶ درص‍د از م‍ردان و ۵/۷۳ درص‍د از زن‍ان م‍ح‍ت‍وای آم‍وزش‍ه‍ا را م‍ث‍ب‍ت ارزی‍اب‍ی ن‍م‍وده ان‍د ج - ب‍ی‍ن ن‍گ‍رش م‍رب‍ی‍ان م‍رد و زن در زم‍ی‍ن‍ه م‍ح‍ت‍وای دوره ه‍ای آم‍وزش ق‍ب‍ل و ض‍م‍ن خ‍دم‍ت ب‍ا اح‍ت‍م‍ال ۹۵ درص‍د، راب‍طه م‍ع‍ن‍ی داری وج‍ود ن‍دارد ۴- در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۴ ن‍ت‍ای‍ج زی‍ر ب‍دس‍ت آم‍ده اس‍ت : ال‍ف - اک‍ث‍ر م‍رب‍ی‍ان از ک‍ار ک‍ردن در م‍راک‍ز ک‍ان‍ون راض‍ی ه‍س‍ت‍ن‍د و ک‍ان‍ون را ب‍ه س‍ازم‍ان‍ه‍ای دی‍گ‍ر ت‍رج‍ی‍ح م‍ی ده‍ن‍د ب - ب‍ی‍ن ن‍گ‍رش م‍رب‍ی‍ان م‍رد و زن در زم‍ی‍ن‍ه ه‍ای ف‍وق ال‍ذک‍ر ب‍ا اح‍ت‍م‍ال ۹۵ درص‍د، راب‍طه م‍ع‍ن‍ی داری وج‍ود ن‍دارد. ۵- در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۵ ی‍اف‍ت‍ه ه‍ای ت‍ح‍ق‍ی‍ق ح‍اک‍ی از آن اس‍ت : ال‍ف - اک‍ث‍ر م‍رب‍ی‍ان اع‍ت‍ق‍اد دارن‍د ک‍ه ب‍ی‍ن ک‍ارک‍ن‍ان م‍راک‍ز اح‍ت‍رام م‍ت‍ق‍اب‍ل وج‍ود دارد. ام‍ا م‍ی‍زان اع‍ت‍م‍اد، ت‍ع‍اون و ه‍م‍ک‍اری و وج‍ود رواب‍ط ع‍اطف‍ی ب‍ی‍ن ک‍ارک‍ن‍ان و ف‍ض‍ای ص‍داق‍ت در ک‍ان‍ون را ک‍م دان‍س‍ت‍ن‍د ب - ب‍ی‍ش‍ت‍ر م‍رب‍ی‍ان ارزش‍ه‍ای ان‍س‍ان‍ی را در ک‍ان‍ون ح‍اک‍م دان‍س‍ت‍ه ان‍د. ام‍ا روح‍ی‍ه پ‍رس‍ن‍ل را م‍ن‍اس‍ب ن‍م‍ی دان‍ن‍د ج - در م‍ج‍م‍وع ۲/۵۸ درص‍د از م‍ردان و ۹/۵۵ درص‍د از زن‍ان رواب‍ط ان‍س‍ان‍ی در ک‍ان‍ون را م‍ن‍اس‍ب دان‍س‍ت‍ه ان‍د د- ب‍ی‍ن ن‍گ‍رش م‍رب‍ی‍ان م‍رد و زن در زم‍ی‍ن‍ه رواب‍ط ان‍س‍ان‍ی در ک‍ان‍ون ب‍ا اح‍ت‍م‍ال ۹۵ درص‍د، راب‍طه م‍ع‍ن‍ی داری وج‍ود ن‍دارد ۶- در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۶ ن‍ت‍ای‍ج زی‍ر ب‍دس‍ت آم‍ده اس‍ت ال‍ف - ب‍ودج‍ه ت‍خ‍ص‍ی‍ص ی‍اف‍ت‍ه ب‍ه م‍راک‍ز ب‍ا رون‍د ب‍رن‍ام‍ه ه‍ا م‍ت‍ن‍اس‍ب ن‍م‍ی ب‍اش‍د ب - اع‍ت‍ب‍ارات اخ‍ت‍ص‍اص ی‍اف‍ت‍ه ج‍ه‍ت ت‍ع‍م‍ی‍ر و ن‍گ‍ه‍داری س‍اخ‍ت‍م‍ان و ت‍وس‍ع‍ه ف‍ض‍اه‍ای م‍راک‍ز ک‍اف‍ی ن‍م‍ی ب‍اش‍د ج - م‍ی‍زان ح‍ق‍وق و دس‍ت‍م‍زد م‍رب‍ی‍ان اص‍لا م‍ت‍ن‍اس‍ب ب‍ا ان‍ج‍ام ک‍ارش‍ان ن‍م‍ی ب‍اش‍د د- در م‍ج‍م‍وع ۳/۶۷ درص‍د از م‍ردان و ۶/۶۹ درص‍د از زن‍ان ت‍خ‍ص‍ی‍ص م‍ن‍اب‍ع م‍ال‍ی ب‍ه م‍راک‍ز را ک‍اف‍ی ن‍م‍ی دان‍ن‍د ه‍- ب‍ی‍ن ن‍گ‍رش م‍رب‍ی‍ان م‍رد و زن در زم‍ی‍ن‍ه ت‍خ‍ص‍ی‍ص م‍ن‍اب‍ع م‍ال‍ی ب‍ا اح‍ت‍م‍ال ۹۵ درص‍د، راب‍طه م‍ع‍ن‍ی داری وج‍ود دارد ۷- در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۷ ح‍اص‍ل ت‍ح‍ق‍ی‍ق ن‍ش‍ان م‍ی ده‍د: ال‍ف - وس‍ای‍ل ، اب‍زار و م‍ل‍زوم‍ات م‍وج‍ود در م‍راک‍ز ک‍اف‍ی ن‍م‍ی ب‍اش‍د ب - ع‍م‍ل‍ک‍رد واح‍د س‍م‍ع‍ی و ب‍ص‍ری م‍وف‍ق‍ی‍ت آم‍ی‍ز ن‍ب‍وده و م‍راک‍ز از ره آورده‍ا و ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای ن‍وی‍ن اب‍زاری ب‍ی ب‍ه‍ره ان‍د ج - ف‍ض‍ای م‍راک‍ز ج‍ه‍ت ارائ‍ه خ‍دم‍ات و ن‍ی‍ز ت‍ن‍وع م‍وض‍وع‍ی ک‍ت‍ب و س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ای م‍وج‍ود در م‍راک‍ز ت‍ا ح‍دودی م‍ن‍اس‍ب م‍ی ب‍اش‍د د- در م‍ج‍م‍وع ت‍ن‍ه‍ا ۹/۲۶ درص‍د از م‍ردان و ۱/۳۱ درص‍د از زن‍ان ام‍ک‍ان‍ات م‍وج‍ود در م‍راک‍ز را م‍ن‍اس‍ب م‍ی دان‍ن‍د ه‍ه - ب‍ی‍ن ن‍گ‍رش م‍رب‍ی‍ان م‍رد و زن در زم‍ی‍ن‍ه ام‍ک‍ان‍ات م‍وج‍ود در م‍راک‍ز ب‍ا اح‍ت‍م‍ال ۹۵ درص‍د راب‍طه م‍ع‍ن‍ی داری وج‍ود ن‍دارد ۸- در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۸ م‍رب‍ی‍ان در زم‍ی‍ن‍ه وض‍ع‍ی‍ت ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی م‍رب‍ی‍ان ، ح‍اص‍ل پ‍ژوه‍ش ن‍ش‍ان م‍ی‍ده‍د ک‍ه اک‍ث‍ر ق‍ری‍ب ب‍ه ات‍ف‍اق م‍رب‍ی‍ان دارای م‍درک ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی دی‍پ‍ل‍م و پ‍ائ‍ی‍ن ت‍ر از دی‍پ‍ل‍م م‍ی ب‍اش‍ن‍د ب‍خ‍ش دوم : اع‍ض‍اآ ۱- در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۱ اع‍ض‍اآ ن‍ت‍ای‍ج زی‍ر ب‍دس‍ت آم‍ده اس‍ت : ال‍ف - ت‍ع‍داد ک‍ت‍اب‍ه‍ا، وض‍ع‍ی‍ت گ‍رم‍ای‍ی و س‍رم‍ای‍ی و ت‍ع‍داد م‍ی‍ز و ص‍ن‍دل‍ی‍ه‍ای ک‍ان‍ون ت‍ق‍ری‍ب‍ا م‍ن‍اس‍ب م‍ی‍ب‍اش‍د ب - س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ا، وس‍ای‍ل و م‍ل‍زوم‍ات‍ی ک‍ه در اخ‍ت‍ی‍ار اع‍ض‍اآ ق‍رار م‍ی گ‍ی‍رد ک‍اف‍ی ن‍م‍ی ب‍اش‍د ج - در م‍ج‍م‍وع ۱/۵۲ درص‍د از پ‍س‍ران و ۹/۴۹ درص‍د از دخ‍ت‍ران ام‍ک‍ان‍ات ک‍ان‍ون را م‍ن‍اس‍ب م‍ی دان‍ن‍د د- ب‍ی‍ن ن‍گ‍رش اع‍ض‍اآ پ‍س‍ر و دخ‍ت‍ر در زم‍ی‍ن‍ه ام‍ک‍ان‍ات ک‍ان‍ون ب‍ا اح‍ت‍م‍ال ۹۵ درص‍د، راب‍طه م‍ع‍ن‍ی داری وج‍ود ن‍دارد ۲- در راب‍طه ب‍ا س‍وال وی‍ژه ۲ اع‍ض‍اآ ح‍اص‍ل ت‍ح‍ق‍ی‍ق ن‍ش‍ان داده اس‍ت : ال‍ف - ت‍ق‍ری‍ب‍ا ن‍ی‍م‍ی از اع‍ض‍اآ ت‍ع‍داد م‍رب‍ی‍ان را ک‍اف‍ی ن‍م‍ی دان‍ن‍د ب - اک‍ث‍ر اع‍ض‍اآ م‍رب‍ی‍ان را در پ‍اس‍خ ب‍ه س‍والات‍ش‍ان ت‍وان‍ا و اخ‍لاق و رف‍ت‍ار آن‍ه‍ا را م‍ن‍اس‍ب اع‍لام ن‍م‍وده اند.


نام
پست الکترونيک
پيام شما