آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۸۴
بازديد روز قبل: ۴۲۴
بازديد هفته: ۲۱۸۲
بازديد ماه: ۱۰۵۶۴
بازديد کل: ۶۱۹۷۷۵۹
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۶
واژه نامه هاي تخصصي > ترمينولوژي حقوقي > ۱۳۸۷/۱۰/۰۲
۳۸۲ بازدید
 
   

گ


گاوبند
 در قانون اصلاحات ارضی۱۹-۱۰-۴۰ كسى است كه مالك زمین نیست وباداشتن یك یا چند عامل زراعتى بوسیله برزگر یا كارگر كشاورزی در زمین مالك زراعت مى كند و مقدارى از محصول را بصورت
نقدى یا جنسى به مالك میدهد.


گذر
رك. محله


گذر( نظمیه)
رك. محله


گذرنامه
الف- تذكره، پا سپورت
ب- سندى كه یك مقام بین المللى صلاحیتدار
براى تسهیل عبور ومرور ازكشورى بكشور دیگر بشخصى مى دهد Laissez – passer


گرافیك Graphique
گرافیك یا نمودار به مجموعه خطوطى گفته مى شود كه سیریك پدیده را نشان دهد.


 گرو
 مرادف رهن است وگرو دهنده راهن است وگروگیر مرتهن است وگروگان( ونیز گرو )عین مرهونه را گویند. (رك. رهن - راهن)


گرو شخصى
( بین الملل عمومی) دادن شخص یا اشخاص معین بتصرف گرو گیرنده براى تضمین اجراء عهود از طرف گرو دهنده تا در صورت تخلف، گرو گیرنده حق داشته باشد شخص مورد گروگان را بكشد یا از مراجعت او بوطن خود جلوگیرى كند. این عمل باشئون انسانی و تمدن منافات دارد و قبح آن از بدیهیات است.


گروبندى
( مدنی)عقدى كه بین دو طرف بسته میشود كه یكطرف امرى را اثبات و دیگرى نفى مى كند تا اظهار هركس درست درآید دیگرى مال معینی را باو بدهد. در اصطلاح دیگر آنرا شرط بندى گویند. اگر معوض باشد صورت قمار را دارد (ماده ۶۵۴ ق- م ).


گرود هنده
راهن را گویند. ( رك. راهن)


گروگان
عین مرهونه را گویند. (رك. راهن- رهن )


گروگیر
مرتهن را گویند. ( رك. راهن )


گره
واحد طول سابق كه برابر یك شانزدهم ذرع بوده است.


گزارش Rapport
در لغت بمعنى شرح و بیان است. در اصطلاح عبارت است ازشرح و بیان واقعه اى با مشخصات ذیل:
الف - موضوع مورد گزارش وقوع حادثه اى باشد.
ب- گزارش دهنده مامور به تهیه گزارش قبلا شده باشد ویا سمت او اقتضاء كند كه گزارش تهیه كند.
ج- مقامى كه بآن گزارش داده میشود مقام مافوق باشد خواه مقام رسمى باشد یا غیر رسمی. فرق نمى كند كه گزارش كتبى باشد یا شفاهى.


گزارش اصلاحى
(آئین دادرسی مدنی )صورت مجلسى كه دادگاه در موقع صلح اصحاب دعوى تنظیم مى كند (ماده ۶۲۸ آئین دادرسى مدنی) گزارش اصلاحی نه حكم است و نه قرار وعنوان رأى را ندارد بلكه نظر بصرح ماده ۶۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۹۱ ق- م فقط اعتبار سند رسمی را دارد. چون در حدود مواد ۴۶- ۴۷ قانون ثبت، ثبت سند در دفاتر مخصوص ثبت اجبارى است مراجع ثبتى حق ندارند باستناد سند صلح دادگاه( یا گزارش اصلاحى )سند مالكیت صادركنند بلكه باید قبلا مفاد گزارش اصلاحى در دفاتر اسناد رسمى ثبت شود تا قابلیت صدور سند مالكیت را داشته باشد.


گزمه
رك. محله


گنج
( مدنی- فقه) مالى كه در دل خاك و یا مصالح بنائى مدفون كرده باشند یا مدفون شده باشد (بطور تصادف) و از طریق صدفه و اتفاق بدست كسى افتد. در عبارت دیگر آنرا دفینه گفته اند. مادام كه كشف نشده عنوان گنج را دارد. لغت كنز در عربى از لغت گنج ساخته شده است. (رك. لقطه )


گواه
مرادف شاهد است. ( رك. شاهد)


گواهى
الف- مرادف شهادت است. ( رك. شهادت )
ب- بمعنی تصدیق است. ( رك. تصدیق )


 گواهى امضاء
 تصدیق امضاء ذیل سند عادى توسط دفتر خانه اسناد رسمی را گویند. چنین سندى عادى است و نمیتوان طبق آن اجرائیه صادركرد( مقدمه عمومى علم حقوق- ص ۱۲۴).


گواهى انجام كار Certificat de travail
تصدیق حاكى از نوع كار و تاریخ شروع و پایان كاركه فاعل كار انجام داده است و از طرف مقامى كه این كار براى او و تحت نظر او انجام شده داده میشود.


گواهى انحصار وراثت
رك. دعوى انحصار وراثت


گواهى نامه
مرادف تصدیق است. (رك. تصدیق)


گواهى نامه ثبتى
(ثبت)تصدیقى است كه به كسیكه براى او حق ارتفاقى در سند مالكیت غیر، تصدیق ودرج شده داده میشود و او ازآن گواهی نامه بعنوان سند مالكیت استفاده مى كند یعنى باو سند مالكیت داده نمیشود( ماده ۱۱۲- ۱۲۴- ۱۲۵ نظامنامه قانون ثبت).


گیروانكه
واحد وزن روسى سابق. برابر تقریبى با پنج سیر.گیوتین Guillotin
ماشین بریدن سرمجرمان كه توسط شخصى بنام دكترگیوتین اختراع شده و از سال ۱۷۹۲ بمنظور فوق در فرانسه بكار رفته است.


منبع:
ترمينولو‍‍ ژي حقوق ،دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ،چاپ چهارم ،زمستان 1368 ،ناشر گنج دانش


نام
پست الکترونيک
پيام شما