آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۱
بازديد امروز: ۴۶
بازديد روز قبل: ۲۴
بازديد هفته: ۱۳۳
بازديد ماه: ۵۴۵
بازديد کل: ۶۲۸۶۰۹۳
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۸/۳۰
۵۳۸ بازدید
 
   

مبحث هشتم. قانون اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱/۳/۱۳۷۹


گفتار اول. متن طرح


 دوره پنجم- سال سوم                                                                            شماره ترتیب چاپ ۱۳۲۶
   ۱۳۷۸ -۱۳۷۷
شماره دفتر ۴۰۷                                                                                    تاریخ  چاپ ۲۷/۸/۱۳۷۷


طرح  اصلاح  ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
كمیسیون های ارجاعی: اصلی: امور قضائی و حقوقی
 فرعی: امور اقتصادی و دارایی و تعاون- امور بهداری و بهزیستى- نهادهای انقلاب- امور زنان، جوانان و خانواده

اداره كل قوانین
با سمه تعالی
ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتى هی احسن حتى یبلغ اشده
   به مال یتیم نزدیك نشوید، مگر به بهترین نحو كه رشد و بالندگی در مال صغیر ایجاد نماید تا زمانی كه صغیر به سن بلوغ برسد

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
جناب آقای ناطق نوری
احترامأ، همانگونه كه استحضار دارید پس از فوت پدر، جد پدری ولایت قهری طفل صغیر را در كلیه امور مالی و حقوق قانونی وی به عهده دارد و در صورت اثبات خیانت و یا عدم لیاقت او در اداره اموال، طبق ماده۱۱۸۴ قانون مدنی، به تقاضای اقربای طفل و یا اداره سرپرستى حاكم یك نفر امین به ولی منضم می كند كه در بسیاری موارد و طبق نظر كارشناسان اداره سرپرستى، این نه تنها مشكل را حل نكرده، بلكه موجب بروز اختلاف و كشمكش بین ولی قهری و امین می شود و اساسأ نیز امضاء و دخالت امین به تنهایی هیچ اعتبار قانونی ندارد، بنابراین هدف از ماده۱۱۸۴ قانون مدنی كه جلوگیری از حیف و میل اموال صغار توسط جد پدری است، به هیچ وجه رهگشا نمی باشد، بعلاوه كه پرونده های بسیاری هم اكنون موجود است كه جد پدری به واسطه كبر سن، ناتوانی جسمی، دوری مكان زندگی جد پدری از محل سكونت صغار، بی سو ادی، اختلافات خانوادگی موجب ضررهای جسمی و معنوی بسیاری بر صغار گردیده است كه اموال آنها نه تنها به نحو مطلوب استفاده نگردیده بلكه كاهش فاحش و یا در معرض نابودی قرار گرفته است. لذا ضروری است فتوای حضرت امام در تحریر الوسیله در كتاب الحجر مساله ششم در متن قانون مدنی تصریح گردد:
  هر وقت به قرائن احوال، برای حاكم آشكار شود كه پدر و جد پدری به مولی علیه فرزند ضرر می رساند  ، باید آنها را عزل و از تصرف در اموال او جلوگیری نماید.
طرح زیر جهت تصویب تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر د د:
نفیسه فیاض بخش- سهیلا جلودارزاده- علوی- صدیقی- مرضیه وحید دستجردی- زادسر- شیرازیان- فولادی- سا عدی- نخبه الفقهائی- شجاعی فرد- رحمانی- داودی- قا سم پور- مقدمی زاد- جادری- باغبانیان- عباسپور- با هنر- امیدوار رضایی- رضوی اردكانی- زرگر- غفوری فرد- سید ابو القاسم رضائی- صدر- حریز ا وی- سید عباس موسوی- پاکنژاد- زارعی قنواتی- فاطمه كروبی- یحیوی- نیره اخوان بیطرف- الهه راستگو- توكلی- تاج الدین- راه چمنى- ذاكری- فائزه هاشمی


طرح  اصلاح  ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
ماده واحده. هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتكب حیف و میل گردد، حاكم ولی قهری را از دخالت در اموال مولی علیه منع و فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید. همین حكم در موردی نیز جاری است كه ولی قهری طفل به واسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولی علیه نباشد.


ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۹/۱/۱۳۱۴
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتكب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه به طرفیت مدعی العموم در محكمه حاكم یك نفر امین به ولی منضم می كند. همین حكم در موردی نیز جاری است كه ولی طفل به واسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال متوفى علیه نباشد.
 


گفتار دوم .گزارش شور اول کمیسیون ها


دوره پنجم- سال سوم                                                                            شماره ترتیب چاپ ۱۴۴۷
 ۱۳۷۸ -۱۳۷۷                                                                                      شماره سابقه چاپ ۱۳۲۶
شماره دفتر ۴۰۷                                                                                   تاریخ  چاپ ۸/۱۲/۱۳۷۷

شور اول
شماره ۱۴۹/ ك ق
تا ریخ ۵/۱۲/۱۳۷۷
گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی


طرح اصلاح ماده۱۱۸۴ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۳۲۶ كه۱ جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ با حضور نماینده طراحان و كارشناسان دستگاههای ذی ربط مطرح گردید و با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سید فتاح مرتضوی


ضمنأ گزارش كمیسیون فرعی امور اقتصادی و دارایی و تعاون تا این تاریخ واصل نگردید.


اداره كل قوانین
با سمه تعالی


طرح  اصلاح  ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یكی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه كبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.


شماره ۱۴۲۵/ ب/ ك
تا ریخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷
گزارش كمیسیون بهداری و بهزیستى به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۸۴ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۳۲۶ كه ۱به كمیسیون بهداری و بهزیستى به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع گردیده بود در جلسه مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۷ با حضور طراحان و مسؤولان و كارشناسان دستگاههای ۲ اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون بهداری و بهزیستى
دكتر سید شهاب الدین صدرطرح  اصلاح  ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
ماده واحده. ماده۱۱۸۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته باشد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی بعد از ثبوت عدم لیاقت او در اموال مولی علیه در محكمه، حاكم یك نفر امین به ولی منضم می كند همین حكم در موردی نیز جاری است كه ولی طفل به واسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولی علیه نباشد.
همچنین هرگاه ولی قهری به طفل ضرر برساند و در مورد اموال مولی علیه مرتكب حیف و میل گردد، حاكم ولی قهری را از دخالت در اموال مولی علیه منع و فرد صالحی به عنوان قیم تعیین می نماید.

شماره ۸۷
تا ریخ ۱۶/۹/۱۳۷۷
گزارش كمیسیون امور نهادهای انقلاب به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۸۴ قانون مدنی به شماره ترتیب  چاپ ۳۲۶ كه جهت رسیدگی شور اول به عنوان كمیسیون فرعی به این كمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسه روز یكشنبه مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۷ مطرح و مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و كلیات آن با اكثریت آراء به تصویب رسید.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون امور نهاد هاى انقلاب
سید باقر موسوی جهان آباد
شماره ۱۹/ ك خ
تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۷
گزارش كمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۸۴ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۳۲۶ كه جهت رسیدگی شور اول به این كمیسیون به عنوان كمیسیون فرعی ارجاع شده بود در جلسه روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۹/۱۳۷۷ مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده
وحید دستجردی
طرح  اصلاح  ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
ماده واحده. ماده۱۱۸۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل لیاقت اداره كردن اموال مولی علیه را نداشته باشد به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی بعد از ثبوت عدم لیاقت وی در اداره اموال مولی علیه نزد محكمه، حاكم یك نفر امین به ولی منضم می كند. همین حكم در موردی نیز جاری است كه ولی طفل به واسطه كبر سن یا مرض یا امثال آن قادر به اداره كردن اموال مولی علیه نباشد.
تبصره. هرگاه ولی قهری به طفل ضرر برساند   و در مورد اموال وی مرتكب حیف و میل گردد، حاكم او را از دخالت در اموال مولی علیه منع و فرد صالحی به عنوان قیم تعیین می نماید.

گفتار سوم .مشروح مذاکرات شور اول مجلس شورای اسلامی
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۰۶۷ مورخ ۷/۲/۱۳۷۹
دوره پنجم اجلاسیه چهارم
صورت مشروح مذاكرات جلسة علنى روز سه شنبه شانزدهم فروردین ماه ۱۳۷۹
جلسه ۳۶۹


۸. تصویب كلیات طرح  اصلاح  ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی موالی زاده. گزارش شور اول كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده۱۱۸۴  قانون مدنی.
رئیس. آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی. بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۸۴ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ۳۲۶ كه۱ جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷با حضور نماینده طراحان و كارشناسان دستگاههای ذی ربط مطرح گردید و با اصلاحاتی به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش شور اول آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر د د.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سیدفتاح مرتضوی


من جهت استحضار همكاران محترم عرض كنم كه بحث در مورد ولایت قهری است، یعنى جایی كه براساس قانون و شرع سرپرستى صغار به عهده ولی قهریشان یعنى پدر، پدر بزرگ و اینها... قرار می گیرد، بحث بر سر این طور موارد است كه اگر ولی قهری مصلحت و غبطه صغار را رعایت نكند ویا اقداماتی به ضرر افراد صغیر انجام  بدهد. دست دادگاهها در شرایط فعلی باز نیست، دادگاه در شرایط فعلی نسبت به ضم امین اقدام می كند و به صورت كلی دادگاه نمی تواند   ولی را از تصرفاتش منع كند.
در اینجا براساس اصلاحیه ای كه صورت گرفته البته متن ممكن است ایراداتی داشته باشد كه چون شور اول است قابل اصلاح است . به دادگاه اجازه داده شده كه ولی قهری را از هرگونه تصرفی در اموال صغیر منع كند و دادگاه به تقاضای اقربای صغیر یك فرد دیگری را برای سرپرستى اموال صغیر تعیین می كند. حالا عبارت عزل صحیح باشد یا نه، در هر حال اقدامی شبیه به همان عزل انجام  می دهد، حالا اگر عزل درست باشد، ولی قهری را عزل می كند و یا اگر هم این عبارت درست نباشد جلو تصرفاتش را می گیرد. این برای این كار است در مواردی كه ولی قهری مصلحت صغار را رعایت نمی كند و یا به ضررشان اقدام می كند، دادگاه امكان جلوگیری از دخالت ولی قهری داشته باشد و بتواند   فردی كه صلاحیت دارد و غبطه صغار را رعایت می كند، مصالح آنها را مدنظر دارد و به آنها ضرر نمی زند، دادگاه آن فرد را برای رسیدگی به اموال آن صغار تعیین بكند. چون شور اول است من به همین مقدار توضیح اكتفاء می كنم، اگر بحث مخالفتى بود باز در پایان توضیح عرض خواهم كرد. مسأله در تحریرالوسیله هم آمده. بنابراین كلیات آن اشكال شرعی ندارد، مطابق فتوای امام هم هست و آن شاء الله برادران و خواهران به آن رأی خواهند داد.
رئیس. متشكر، مخالفی ثبت نام نكرده، موافق هم صحبت نمی كند، دولت هم موافق است، شور اول طرح اصلاح ماده۱۱۸۴ قانون مدنی است. كلیات این طرح به رأی گذاشته می شود. حضار ۲۰۲ نفر، موافقین با كلیات این طرح قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.

دوره پنجم- سال چهارم شماره ترتیب چاپ ۱۹۱۰
۱۳۷۹- ۱۳۷۷ شماره چاپ سابقه تإریخ چاپ ۱۴/۲/۱۳۷۹ شماره دفتر ثبت شور دوم
شماره ۱۴۹/ ك ق
تا ریخ ۱۲/۲/۱۳۷۹
گزارش كمیسیون امور قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح اصلاح ماده۱۱۸۴ قانون مدنی به شماره ترتیب چاپ ۱۴۴۷ كه۳ جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۹ كمیسیون با حضور نمایندگان محترم دستگاههای اجرائی مطرح گردید و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت
اینك گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گرد د.
رئیس كمیسیون امور قضائی و حقوقی
سید فتاح مرتضویاداره كل قوانین
باسمه تعالی
طرح  اصلاح  ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یكی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه كبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.

گفتار پنجم.مشروح مذاکرات شور دوم مجلس شورای اسلامی
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۱۰۰ مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۹
دوره پنجم اجلاسیه چهارم  ۱۳۷۹-۱۳۷۸
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز یكشنبه اول خرداد ماه ۱۳۷۹
جلسه ۳۸۵
۸. تصویب طرح  اصلاح  ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی رضایی. گزارش شور دوم كمیسیون امور قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده۱۱۸۴  قانون مدنی.
رئیس. مخبر كمیسیون بفرمایید.
موسی قربانی مخبر كمیسیون امور قضائی و حقوقی.
بسم الله الرحمن الرحیم
ماده واحده ای كه در اختیار همكاران محترم قرار  گرفته و بحث اصلاح آن امروز مطرح است، اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی است.
در این ماده بحث جایی مطرح است كه ولی قهری، مصلحت صغیر را در نظر نگیرد و اقدامات ولی قهری به ضرر صغیر و مولی علیه باشد. اصلاحیه ای كه صورت گرفته در قانون قبلی در اینگونه موارد ضم امین صورت می گرفته. یعنى وقتى كه ولی قهری غبطه صغار را رعایت نمی كرده، قاضی یك ضم امینى اضافه می كرده و در واقع یك نفر دیگر را ضمیمه به ولی قهری می كردند تا نظارت بكند و از ضرری كه به وسیله ولی قهری به مولی علیه وارد می شود جلوگیری بكند.
اما واقعیت خارجی این مطلب را ثابت كرده كه
با این ماده به صورت قبلی از ضرر رساند  ن به طفل جلوگیری نشده و همچنان ولی قهری اقداماتی می كرده كه به ضرر صغیر بوده و غبطه صغیر رعایت نمی شده. ماده به این شكل اصلاح شده كه در اینگونه موارد به تقاضای یكی از اقربا یا با تشخیص رئیس دادگستری، دادگاه در صورت احراز این مطلب كه اقدامات ولی قهری به ضرر صغیر است، او را از ولایت در این قسمت و از تصرف عزل می كند. بحث هم بحث مسائل مالی است، والا ولی را نمی شود از ولایت عزل كرد، بحث تصرف در اموال صغیر است. بنابراین به این شكل ماده را می خوانم: هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یكی از اقربای ۴ وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
ببینید برای اینكه احیانأ برداشت غیر صحیح نشود مخصوصأ اینجا آمده  برای اداره امور مالی طفل ، بنابراین عزل در این قسمت است در قسمت تصرفات مالی است.
با این اصلاحیه مشكلی كه در دادگاهها وجود داشت و ضرری كه از ناحیه ولی قهری به اموال صغیر وارد می شد جلوگیری می شود. من بیشتر از این نیاز به توضیح نمی بینم، این از ۵ تحریر هم گرفته شده، كلمه عزل هم در تحریرالوسیله آمده كه اگر نیاز بود توضیح داده خواهد شد.
رئیس. متشكر، مخالفی ثبت نام نكرده، موافق هم صحبت نمی كنند، متن را قرائت بفرمایید.
منشی رضایی. طرح اصلاح ماده۱۱۸۴ قانون مدنی ماده واحده. ماده۱۱۸۴ قانون مدنی به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یكی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه، ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه كبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.
رئیس. متشكر، حضار ۱۸۶ نفر، موافقین با ماده واحده قیام بفرمایند.
 اكثر برخاستند تصویب شد.گفتار ششم. ابلاغیه و متن قانون اصلاح ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
۳۸۸۹-ق
۸/۳/۱۳۷۹
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح اصلاح ماده۱۱۸۴ قانون مدنی كه در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ ۱۳۷۹/۳/۱ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم ۱۲۳ قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد.
علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی
با سمه تعالی
قانون اصلاح  ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی
ماده واحده. ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۱۳۰۷ به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده ۱۱۸۴. هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتكب اقداماتی شود كه موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یكی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضائی پس از اثبات، دادگاه ولی مذكور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه كبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز یكشنبه مورخ اول خرداد ماه یك هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۳/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اكبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی


منبع:
1. در متن فوق عبارت مصوب 19/1/1314 جايگزين عبارت مصوب 1307 گرديد.
2. در متن فوق عبارت دستگا ههاي جايگزين عبارت دستگاه گرديد.
3. شماره ترتيب چاپ 1447 مربوط به گزارش شور اول است نه طرح
4. در گزارش شور اول و دوم كميسيون امور قضائي و حقوقي عبارت اقارب آمده بود.
5. در متن فوق عبارت از بعد از عبارت يا اضافه شد.


نام
پست الکترونيک
پيام شما