آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۲
بازديد امروز: ۳۶
بازديد روز قبل: ۴۱۳
بازديد هفته: ۳۰۴۰
بازديد ماه: ۶۷۹۰
بازديد کل: ۶۲۸۱۶۳۱
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
مشروح مذاكرات مجلس > مشروح مذاكرات قانون مدني > ۱۳۸۷/۰۸/۰۸
۵۱۹ بازدید
 
   

مبحث سیزدهم. قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ مصوب ۲۷/۲/۱۳۸۴


گفتار اول .متن طرح


دوره ششم- سال سوم                                                                شماره ترتیب چاپ ۱۵۶۰
۱۳۸۲- ۱۳۸۱                                                                             شماره چاپ سابقه ۰
  تاریخ چاپ ۳/۹/۱۳۸۱                                                                 شماره دفتر ثبت ۵۶۰یك شوری
طرح  استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶

كمیسیون های ارجاعی: قضائی و حقوقی


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نظر به اینكه برخی از قضات محاكم در مقام اجرا و محاسبه میزان مهریه به نرخ روز به لحاظ اختلاف برداشتى كه از متن ماده ۱ به وجود آمده با اشكال مواجه شده اند   از جمله اینكه برخی معتقدند محاسبه به نرخ روز و پرداخت آن تا زمان صدور حكم می باشد و برخی زمان تأدیه را ملاك قرار می دهند، لذا جهت رفع مشكل و تفسیر موضوع، طرح زیر تقدیم می گردد. سید ناصر قوامی- غلامعلی عابدی- سید محمد كاظم مرتضوی- رضا عبد اللهی- ابوالفضل شكوری- فاطمه خانمی- محمدرضا دولت آبادی- محمد باقر ذاكری - قدرت ا.. علیخانی- اسد ا.. كیان ارثی- محمد رئیسی- نورمحمد ربوشه- شهربانو امانی- طا هره رضا زاد ه- اكرم مصوری منش- اعظم ناصری پور- جمیله كدیور- مهرانگیز مروتی- سهیلا جلودارزاده - فاطمه راكعی و سید ابراهیم امینى.طرح  استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶


موضوع استفساریه
ماده واحده. آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۹/۴/۱۳۷۶، زمان صدور حكم است یا زمان تأدیه


ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷  ۲
ماده ۱۰۸۲. به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند   هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.قانون الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶
ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره. چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.
آیین نامه اجرایی این قانون حد اكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.گفتار دوم گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس


دوره ششم- سال سوم                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۶۲۳
۱۳۸۲- ۱۳۸۱                                                                            شماره چاپ سابقه ۱۶۱۰-۱۵۶۰
 تاریخ چاپ ۳/۱۰/۱۳۸۱                                                                شماره دفتر ثبت  ۵۶۰


یك شوری
شماره ۲۲۱/ ك ق
تاریخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۱
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح استفساریه تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ به شماره ترتیب چاپ ۱۵۶۰ كه جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان مربوطه مطرح گردید و نهایتأ در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۱ به شرح زیر تفسیر و مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید ناصر قو امی


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
موضوع استفساریه
ماده واحده. آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب آ/۱۳۷۶/۴، زمان صدور حكم است یا زمان تأدیه  نظر كمیسیون:
منظور از زمان تأدیه ، زمان صدور حكم قطعی و لازم الاجراء است.


 گفتار سوم . پیشنهادات

دوره ششم- سال سوم                                                                شماره ترتیب چاپ ۱۶۱۰
۱۳۸۲- ۱۳۸۱                                                                             شماره چاپ سابقه ۱۵۶۰
تاریخ چاپ ۲/۱۰/۱۳۸۱                                                                 شماره دفتر ثبت  ۵۶۰

پیشنهادها
پیشنهاد واصله در مورد طرح  استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
پیشنهاد واصله در مورد طرح  استفساریه
تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲
- ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز زمان تأدیه می باشد كه با آخرین شاخص اعلام شده از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه می شود. سید محمد كاظم مرتضوی


 

گفتار چهارم .قرار گرفتن طرح مذکور در دستور کار هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم- سال اول                                                               شماره ترتیب چاپ ۱۹۰
                                                                                        شماره سابقه چاپ ۰   

تاریخ چاپ ۲۰/۴/۱۳۸۳                                                        شماره دفتر ثبت  ۱۷۱

 

یك شوری
طرح  استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
در اجرای ماده۱۴۱ آیین نامه د اخلی مجلس شورای اسلامی و براساس تقاضای بیست و پنج نفر از نمایندگان محترم ابو ترابی- اخوان بیطرف- مروتی - رهبر- قرباتی- بلوكیان فیاض بخش- آلیا- خوش مهره- نجابت- ابوطالب- توسلی زاده- سعادت - نادران- علی عباسپور- ذوالانوار- سروری- كوچك زاده- كاتوزیان- امیدوار رضائی- مظفر- ریاض- افتخاری- امین زاده- رفعت بیات و چند امضاء دیگر در جلسه ۱۳۸۳/۴/۱۷ در دستور كار مجلس قرار گرفت.


كمیسیون های ارجاعی،
اصلی: قضائی و حقوقی
 فرعی:۰


اداره كل قوانین
با سمه تعالی
طرح  استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
موضوع استفساریه
ماده واحده. آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب آ/۱۳۷۶/۴، زمان صدور حكم است یا زمان تأدیه  نظر كمیسیون:
منظور از زمان تأدیه، زمان صدور حكم قطعی و لازم الاجراء است.
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷  ۳
ماده ۱۰۸۲. به مجرد عقد، زن مالك مهر می شود و می تواند   هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.


قانون الحاق یك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶

ماده واحده. یك تبصره به شرح ذیل به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی الحاق می گردد:
تبصره. چنآنچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.
آیین نامه اجرایی این قانون حد اكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 
گفتار پنجم . گزارش کمیسیون امور قضایی و حقوقی

دوره هفتم- سال اول                                                             شماره چاپ ۳۶۰
                                                                                       شماره سابقه چاپ ۱۹۰
 تاریخ چاپ ۱۱/۶/۱۳۸۳                                                           شماره دفتر ثبت  ۱۷۱


گزارش یك شوری
شماره ۶۱/ ك ق
تا ریخ ۸/۶/۱۳۸۳


گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح استفساریه تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ به شماره چاپ ۱۹۰ كه جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۸/۶/۱۳۸۳ با حضور كارشناسان ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر تفسیر و مورد تصویب قرار گرفت.
اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر دد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی
سید محمد تقی محصل همدانی


اداره كل قوانین
با سمه تعالی

طرح  استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
موضوع استفساریه
ماده واحده. آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب آ/۱۳۷۶/۴، زمان صدور حكم است یا زمان تأدیه نظر كمیسیون:
منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حكم قطعی و لازم الاجراء است.

 

گفتار ششم . مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در مورد تصویب  طرح مذکور
مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۶۵ مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۴

دوره هفتم.اجلاسیه اول
صورت مشروح مذاكرات جلسه علنى روز سه شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۸۴
جلسه ۱۰۹
۹. تصویب طرح  استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
رئیس. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی حاجی بابایی. دستور بعدی گز ارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح استفساریه تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ است. مخبر محترم كمیسیون قضائی و حقوقی جناب آقای دكتر دهقان بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی.
 بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح استفساریه تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ به شماره چاپ۱۹۰ كه جهت رسیدگی به این كمیسیون به عنوان كمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۶/۸ با حضور كارشناسان ذی ربط مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زیر تفسیر و مورد تصویب قرار گرفت. اینك گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گر دد.
رئیس كمیسیون قضائی و حقوقی. سید محمد تقی
محصل همدانی
همكاران محترم استحضار دارند كه در سال ۱۳۷۶ تبصره ماده۱۰۸۲ به اینگونه تصویب شده. این تبصره را من خدمت شما قرائت می كنم، بعد توضیح اینكه آن شاه اللة عزیزان  با دقت بیشتر رأی بدهند. تبصره. چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر اینكه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی كرده باشند.
در واقع این تبصره كه در سال ۱۳۷۶ تصویب شد، معروف شد به پرداخت مهریه به قیمت روز كه اگر مهریه ای در۵۰ سال،۲۰ سال،۱۰ سال پیش وجه رایج بوده، امروز به خاطر تحقق عدالت و به خاطر اینكه ظلمی به زوجه نشود، تصویب شد كه متناسب با افزایش تورم كه بانك مركزی اعلام می كند، قیمت مهریه داده شود. منتها اشكالی كه بوجود آمده و منجر به این شده كه نمایندگان محترم طرحی بدهند و قانون را استفسار كنند، این بوده كه بعضی مواقع وقتى كه بین زن و شوهر اختلاف می شود و موضوع به دادگاه كشیده می شود، آیا زمان صدور حكم باید ملاك تأدیه باشد یا زمان اجرای حكم باید ملاك تأدیه باشد. استحضار دارید، به خاطر پیچیدگی روابط  خانوادگی گاهی حكم صادر می شود، اما به دلایل مختلف اجرای حكم به تأخیر می افتد. یا شوهر توان مالی پرداخت مهریه را ندارد یا ملاحظاتی هست و زوجه به خاطر امید به برگشت به زندگی ممكن است كه در اجرای حكم سختگیری نكند یا هر دلیل دیگر، بعضأ اجرای حكم ممكن است چند سال از زمان صدور حكم به تأخیر بیفتد.
بنابراین طراحان محترم این سؤال را داشتند كه آیا زمان صدور حكم باید ملاك پرداخت مهریه باشد یا زمان اجرای حكم؟ این به كمیسیون آمده و كمیسیون هم به اینگونه تصویب كرده كه منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حكم قطعی و لازم الاجرا است. بنابراین آنچه كه الان تصویب شده این است، من خواهش می كنم در این مورد دوستان عنایت كنند و رأی بدهند كه حقوق زوجه هایی كه به هرحال حق آنها ضایع می شود و نیازی به اخذ مهریه دارند و در واقع حق استحقاق دریافت مهریه دارند، حقوق اینها تضمین و تأمین شود و یك موضوع دیگر هم كه فكر می كنم در اینجا برای ثبت در مشروح مذاكرات عرض كنم خوب است و آن این است كه منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حكم قطعی و لازم الاجراء است، این بازگشت به سؤال می كند. چون كه سؤال این است كه آیا زمان صدور حكم است یا زمان اجرای حكم ما این جواب را دادیم. اما الزامأ نظر كمیسیون به این معنا نیست كه هر موقع مهریه بخواهد پرداخت شود باید حكم قطعی و لازم الاجراء صادر شود. مهریه ممكن است به صورت توافقی پرداخت شود و هیچ نیازی به مراجعه به دادگاه نباشد. ممكن است مهریه از طریق اجرائیه دفاتر ازدواج و طلاق صادر شود و اصلأ نیازی به صدور حكم مراجعه به دادگاه نداشته باشد.
بنابراین چون كه سؤال راجع به این است كه آیا زمان اجرای حكم است یا زمان صدور حكم؟ كمیسیون نظر داده كه زمان اجرای حكم است كه حقوق خانم ها بیشتر تضمین شود. اما این نفی ماعدا نمی كند. بقیه مواردی كه به صورت توافقی یا به صورت صدور اجرایی دفترخانه ها مهریه دریافت و پرداخت می شود، این حكم كمیسیون و حكم قانونی كه آن شاه الله الان قانون می شود، ناظر به آن موارد نیست. خواهش من این است كه عزیزان  با یك رأی قاطعی آن شاه اللة این را تصویب كنند كه عدالت بیشتر رعایت شود. و السلام
رئیس. مخالف را اعلام بفرمایید.
منشی محی نیا. آقای دكتر براساس آیین نامه یك نفر می تواند   مخالف صحبت كند، آقای مقنیان ثبت نام كرده اند. صحبت می فرمای ید؟
رئیس. بفرمایید.
محمد علی مقنیان. بسم الله الرحمن الرحیم
همكاران دقت كنند نظریه ای كه كمیسیون محترم در ارتباط با این استفساریه داده، بیشتر ابهامی را به وجود آورده تا روشنگری كند. منظور از استفساریه این است كه روشنگری كند تا مجریان قانون، قانون را به صورت روشن بتوانند اجرا كنند.
ما وضعیت قضائی در كشور خودمان را می دانیم. اگر خانمی بخواهد درخواست مهریه خود به خاطر مطالبه مهریه خود از همسرش را تقدیم دادگاه كند، با توجه به كثرت متقاضیان در مراجع ذی صلاح حداقل بعضأ دو سال طول می كشد تا یك پرونده به سرانجام  برسد. بنابراین ظرف دو سال دوندگی می رسد به جایی كه وقت دادرسی تعیین شود و قاضی محترم اقدام به صدور رأی كند. خوب، دقیقأ قاضی هم در زمانی كه اقدام به صدور رأی می كند، باید براساس نرخ روز آنچه كه این ماده اشاره دارد محاسبه خودش را انجام  دهد و مهریه را تعیین كند و در رأی قید كند كه مبلغ مهریه این خانم به نرخ روز این قدر ریال است. این بعد از تأی ید نهایی در دادگاه تجدیدنظر قابل وصول است. حالا بعد از اینكه این مبلغ تعیین شد و برای اجراء به اجرای احكام رفت، احتمال دارد یكی، دو سالی نیز طول بكشد تا این مبلغ وصول شود، شاید طرف فراری باشد، شاید نداشته باشد، شاید توافقاتی باز بین زوجین بعمل بیاید.
بنابراین همین باعث می شود دو سال از صدور حكم می گذرد. وقتى در اینجا عزیزان  همكار ما در كمیسیون آورده اند   كه منظور از زمان تأدیه زمان صدور حكم قطعی و لازم الاجراء است ۴، مشكل را به وجود می آورد. اگر می آوردند كه دقیقأ زمان صدور حكم قطعی موردنظر است، فكر می كنم مشكل حل می شد. چون زمان صدور قطعی حكم، همان روز مبلغ را تعیین كرده و برای وصول به اجرای احكام فرستاده. اما این استفساریه نشان می دهد، یعنى زمانی كه می خواهند حكم را اجراء كنند. اگر دو سال از زمان صدور حكم برای اجراء فاصله بیفتد، این فاصله را چه كسی باید محاسبه كند و مازاد آن را از آن بدهكار یا شوهر مطالبه كند؟ بنابراین به اعتقاد من باید زمان صدور حكم قطعی و لازم الاجراء بودن را همان دقیقأ... زمان تأدیه را از زمان صدور حكم تعیین كنند، نه از زمان اجراه. والسلام
رئیس. خیلی متشكر، موافق را دعوت بفرمایید. منشی محی نیا. موافق سركار خانم فیاض بخش هستند، بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش. بسم الله الرحمن الرحیم
من در ابتدا تشكر می كنم از جناب آقای ندیمی كه لطف فرمودند و وقتشان را در اختیار من گذاشتند. خدمت همكاران عزیز عرض كنم در سال ۷۶ مجلس پنجم یك مصوبه ای داشت كه حقیقتأ گام بلندی در جهت احقاق حقوق زنان بود. حتى شاید خاطر عزیزان  باشد، رادیوهای بیگانه كه همیشه در كم لطفی به مجلس كوتاهی نمی كنند، ولی این مصوبه مجلس به قدری تأثیر گذار بود كه خودشان به سختى اقرار كردند كه امروز مجلس گام بلندی در جهت احقاق حقوق زنان برداشت. آن موقع كمیسیون قضائی از مقام معظم رهبری، مراجع عظام استفتاء كرده بود و بحمدالله با نظر مثبت مراجع این مصوبه را تصویب كرد.
این مصوبه بدین صورت بود كه اگر مهریه خانم ها به وجه رایج زمان خودشان باشد و با گذشت زمان در اثر تورم، ارزش آن كاسته شود چه باید كرد؟ مثلأ كسی كه۲۰ سال پیش، مهریه اش ۵۰ یا۷۰  هزار تومان بوده و علی رغم گذشت۲۰ سال آیا باید همان مبلغ به او پرداخت شود، یا اینكه ارزش امروز اقتصادی آن مورد توجه قرار بگیرد. به هر صورت بحمداللة مجلس این را تصویب كرد و شورای نگهبان هم به مجمع اعلام وصول با رأی موافق آن را تصویب ۵ كرد و بدیهی هم بود كه می بایست تصویب شود. مهریه یك پشتوانه ای برای زن است و بدیهی است كه با گذشت زمان مثل سایر دیون نباید مشمول كاهش ارزش اقتصادی شود.
متأسفانه مشكلی كه پس از تصویب این قانون، محاكم با آن مواجه بودند و گاه موجب اختلاف رویه قضائی در بین محاكم و یا دوایر صدور اجراء بود، بدین صورت بود كه برخی ملاك مهریه و ملاك احتساب آن را زمان صدور حكم در نظر می گرفتند و برخی آن را زمان اجرای حكم در نظر می گرفتند. همان طوری كه مخالف محترم و جناب مخبر هم توضیح دادند، گاهی دو، سه سال به دلایل مختلف، حتى اگر هیچ دلیل خاصی هم نباشد، بوروكراسی موجود در محاكم به طور عادی حتى الامكان كمتر از یك سال و یك سال و نیم... به طور عادی آن دو سال نیست. خوب، طبیعی است الان ما اگر نرخ تورم را هم۱۵ درصد در نظر بگیریم، دو سال می شود۳۰ درصد، سه سال می شود۴۵  درصد، بیشتر بشود، قطعأ بیشتر. اگر به این صورت اجراء شود قطعأ خانم ها و آن كسی كه متقاضی مهریه اش بوده متضرر خواهد شد و اصلأ فلسفه اجرایی این قانون از دست می رود.
بنابراین یك استفساریه ای از كمیسیون محترم قضائی شده بود كه آیا ملاك محاسبه مهریه، زمان صدور حكم است، یا زمان اجرای حكم؟ بحمداللة كمیسیون نظر بسیار خوبی ارائه فرمود، به این صورت كه زمان اجرای حكم قطعی و لازم الاجرا است. بنابراین هیچ تردیدی نیست و با توجه به وضعیت موجود محاكم و بوروكراسی و سیر اطاله دادرسی كه تقریبأ در اكثر پرونده ها موجود است، خواهشمندیم كه نمایندگان محترم به مصوبه كمیسیون قضائی رأی . من. تأكید می كنم، امروز اولین مصوبه مجلس هفتم در ارتباط با مشكلات زنان است و حقیقتأ این مشكلی است كه خانم هایی كه تقاضای مهریه خود را دارند و این ازدواج ها، ازدواج های قدیم هم هست، مستحضر هستید در چند سال اخیر دیگر كسی به وجه رایج مهریه اش را در نظر نمی گیرد و واقعأ مورد ظلم واقع شدند، تقاضای مهریه كردند، چند سال طول كشیده، بین محاكم اختلاف رویه است و واقعأ باید یك حكمی عادلانه و منصفانه در این صورت به منظور ایجاد هماهنگی بین تمام آراء محاكم صادر شود. من خواهشمندم نمایندگان محترم با رأی قاطع به این مصوبه كمیسیون قضائی رأی مثبت بدهند، تشكر می كنم.
رئیس. آقای محی نیا مخالف بعدی را دعوت بفرمایید. منشی محی نیا. یك نفر بیشتر نباید صحبت كند، تمام رئیس. بله، تمام شد. متن استفساریه را قرائت بفرمایید. سید مرتضی موسوی- من مخالف هستم  آقای موسوی تذكر د ارید یا می خواهید مخالف صحبت كنید؟ موسوی- من می خواهم به عنوان مخالف صحبت كنم جناب آقای موسوی! طبق آیین نامه یك مخالف و یك مو افق بیشتر نمی تو اند  . موسوی- چون شما دنبال مخالف می گشتید، گفتیم ما هم مخالف هستیم. دلایل ما هم... نه، من فكر كردم كه حضرت عالی تذكر د ارید، خیلی ببخشید، متشكرم. آقای حاجی بابایی متن را قرائت بفرمایید.
منشی حاجی بابایی. متن استفسا ریه: طرح استفساریه تبصره ذیل ماده...
رئیس. عده ای از نمایندگان در جای خود ننشسته اند  ، اجتماعات پراكنده ای در مجلس به چشم می خورد. خواهش می كنم برای رأی د ادن دوستان بفرمایند در صندلی های خودشان قر ار بگیرند، چون می خو ا هیم رأی گیری كنیم. آقای حاجی بابایی متن استفساریه را قرائت بفرمایید.
منشی حاجی بابایی. طرح استفساریه تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶.
موضوع استفساریه
ماده واحده. آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز، موضوع تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶زمان صدور حكم است، یا زمان تأدیه نظر كمیسیون. منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حكم قطعی و لازم الاجراء است.
رئیس. خیلی متشكر. برای این استفساریه ای كه قرائت شد، رأی گیری می كنیم. دستگا هها روشن است، دوستان در جای خودشان قرار بگیرند. اعلام رأی بفرمایید، اگر نمایندگان محترم همه در رأی گیری شركت كردند پایان رأی گیری را اعلام می كنیم. حضار ۱۹۹ نفر، با۱۳۱ رأی مثبت به تصویب رسید.گفتار هفتم . ابلاغیه و متن قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح استفساریه تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ كه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۴مجلس مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴به تأیید شورای نگهبان رسید، در اجرای اصل یكصد و بیست و سوم۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد.


 غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی


قانون استفساریه تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶
موضوع استفساریه
ماده واحده. آیا ملاك محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب آ/۱۳۷۶/۴، زمان صدور حكم است یا زمان تأدیه


نظر مجلس
- منظور از زمان تأدیه، زمان اجرای حكم قطعی و لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یك هزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.


غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی


منبع:
1. در متن فوق عبارت متن تبصره صحيح است.
2. تاريخ 17/1/1314 صحيح است.
3. تاريخ 17/1/1314 صحيح است.
4. تصميم كميسيون مذكور عبارت است از: منظور از زمان تاديه، زمان اجراي حكم قطعي و لازم الاجرا است.
5. به جاي عبارت تصويب عبارت تاييد صحيح است.


نام
پست الکترونيک
پيام شما