آمار بازدید سایت
کاربران آنلاين: ۵
بازديد امروز: ۳۶۱
بازديد روز قبل: ۴۹۹
بازديد هفته: ۳۰۳۹
بازديد ماه: ۳۷۵۰
بازديد کل: ۶۲۷۸۹۱۶
آي پي: ۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۸۷
معاضدت حقوقي > نمونه احکام > ۱۳۸۷/۰۸/۰۲
۵۵۲ بازدید
 
   

احکام حقوقی


حكم تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره


حكم به تخلیه ید خوانده (مستاجر ) به سبب نیاز شخصی خواهان (موجر )


نمونه حكم به رد دعوی خواهان دایر بر تقاضای تخلیه به دلیل نیاز شخصی


نمونه رای مبنی بر تعدیل و تخلیه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط 


نمونه رای مبنی بر تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر  


نمونه رای مبنی بر تخلیه به علت انتقال به غیر و تغییر شغل با احتساب حق كسب و پیشه


نمونه دیگر رای دایر تعدیل اجاره بها


نمونه دیگر رای مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره


نمونه حكم راجع به الزام خوانده (موجر ) به انجام تعمیرات اساسی


نمونه رای در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكیك پلاك ثبتی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال


نمونه حكم دایر بر اجازه معامله به مشمول وظیفه عمومی و امضاء در دفترخانه 


نمونه رای راجع به رفع رطوبت و مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن


نمونه حكم در خصوص تجویز انتقال منافع مورد اجاره 


نمونه رای مبنی بر عدم تعلق سر قفلی به خواهان  


نمونه رای مبنی بر فروش مال مشاع


نمونه گواهی حصر وراثت


نمونه حكم دائر بر تحریر و تقسیم تركه متوفی 


خلع ید و رفع تصرف نسبت به ملك مدعی به...


نمونه رای مبنی بر قلع بنای احداثی 


نمونه رای مبنی بر رفع مزاحمت مطابق نظریه كارشناس 


نمونه رای مبنی بر حكم به تملیك


نمونه رای مبنی بر تصحیح نام و ابطال شناسنامه قدیم 


نمونه رای مبنی بر ابطال شناسنامه قدیم و اصدار شناسنامه جدید از جهت تاریخ تولد


نمونه رای در خصوص مطالبه وجه چك برگشتی


نمونه حكم راجع به مطالبه وجه یك فقره سفته  


نمونه رای در خصوص حكم توقیف شركت خوانده و دستور مهر و موم اموال و اسناد شركت


نمونه رای در خصوص جلب ثالث  


نمونه رای در خصوص ورود ثالث  


نمونه حكم در خصوص دعوی اعتراض ثالث   


نمونه رای در خصوص دعوی متقابلنام
پست الکترونيک
پيام شما