آشنايي با ما

سايت اطلاع رساني

پايگاه اطلاع رساني معاونت حقوقي و امور مجلس از سال 1387به منظور اطلاع رساني از قوانين و مقررات کشور ، آموزشهاي حقوقي به شهر وندان ، انتشار مقالات و مطالب حقوقي ، پاسخگويي به سوالات حقوقي، رويه هاي قضايي، معاضدت حقوقي با ارائه فرمهاي قضايي، اخبار قضايي حقوقي وامورمجلس ودولت ، طرحها و لوايح و.... راه اندازي و تا کنون خدمات بسياري را به جامعه حقوقي و شهروندان ارائه کرده است

تشکر و قدرداني

لازم است از زحمات تيم هاي نرم افزار و حقوق به ويژه جناب آقاي دکتر نعمتي جناب آقاي مهندس امير نظري و جناب آقاي مهندس غلامرضا جعفري و سرکار خانم سرباخته کمال تشکر و قدر داني را داشته باشيم